دوست دارم برم نجف کنارتربت علی

دوست دارم برم نجف کنارتربت علی
بنشینم گریه گریه کنم برای غربت علی
دوست دارم برم نجف تو صحن ایوان طلا
مثل شمعی بسوزم غرق مصیبت علی
قصه غربت او شعله به عالم می زند
شب شنید وچاه ونخلستان شکایت علی
کوفه ای شهر بلا ای خاک سرد فتنه خیز
شاهدی بر غصه های بی نهایت علی
مدینه تو هم بگو قصه تازیانه را
جرم فاطمه چه بود به جز حمایت علی
دستاشو بسته بودن به همسرش سیلی زدن
به خدا دل می سوزه از این حکایت علی
ناله فزت و رب الکعبه در محراب خون
در نماز واپسین ذکر شهادت علی

/ 0 نظر / 9 بازدید