مسجد کوفه تو در روز جزار شاهد باش

مسجد کوفه تو در روز جزار شاهد باش

من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم

مسجد کوفه خداوند نگهدار تو باد

که دگر نشنوی آوای دعای سحرم

در دل خاک بدنم گر طفلی

گوید ای مسجد کوفه چه شد آخر پدرم

هرچه باشد پسرم خون علی دررگ توست

مهربان باش تو با قاتل من ای پسرم

بدنم را بسوی خانه عزیزان مبرید

بگذارید غذا بهر یتیمان ببرم

/ 0 نظر / 7 بازدید