مناجات با امام زمان (عج)

تا تو را دارم غمی از محنت دنیا ندارم

وحشتی از هول قبر وسختی فردا ندارم

جذبه عشقت مرازین سوبه آن سومی کشاند

 ورنه کاری با کسی از مردم دنیا ندارم

گر هجوم آرد زهرسوشروفتنه جانب من

حسن امنی چون تودارم ترسی ازآنها ندارم

دوست دارم زنده باشم روزوصلت را ببینم

آرزویی غیر از این از قادر یکتا ندارم

ازتومیخواهم که فردای قیامت باتو باشم

چشم بر حور وقصور وجنت المأوا ندارم

مونس وآرام جانم در همه عالم توئی تو

تکیه گاهی غیر تو در روز وانفسا ندارم

هر کسی بر مقتدایی اقتدا بنموده اما

من امامی چون تو دردنیا ودر عقبا ندارم

گربه صحرای میروم یادشت دنبال تومیگردم

ور نه قصد لذتی از گردش صحرا ندارم

/ 1 نظر / 13 بازدید
رضا

علم ,دانش, فناوری در این وبلاگ راجع به موضوعات علمی و دیگر موضوعات مطلب وجود دارد