علی جانم علی جانم

علی ای رکن ایمانم-علی شمس درخشانم

علی جسم وعلی جانم-علی جانم علی جانم

علی مولی علی رهبر-علی صاحب علی سرور

علی جنت علی کوثر-علی جانم علی جانم

علی حلال مشکلها-علی روشنگر دلها

علی شمس قبائل ها - علی جانم علی جانم

علی دریا علی ساحل-علی اعظم علی کامل

علی حلال هر مشکل- علی جانم علی جانم

علی زاهد علی عابد- علی مرشد علی راشد

علی احمد علی حامد- علی جانم علی جانم

علی با انبیا همدم شفابخش دل عالم

علی کعبه علی زمزم- علی جانم علی جانم

علی مولی علی آقا-علی دنیا علی عقبی

علی پنهان علی پیدا- علی جانم علی جانم

علی ساقی علی کوثر-علی حیدر علی صفدر

علی همرازپیغمبر- علی جانم علی جانم

نمی گویم خدائی تو- نمی خوانم جلالی تو

تو حق وحق نمائی تو - علی جانم علی جانم

تو زیب عرش رحمانی-صفا بخش دل وجانی

تو غمخوار ضعیفانی علی جانم علی جانم

تو در هر دل کنی مأوا بود نور خدا آنجا

نسوزاند خدا آن را - علی جانم علی جانم

/ 0 نظر / 13 بازدید