هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید

هرآن کوراه دین پویدعلی گوید علی گوید

مسلمانی که حق جویدعلی گوید علی گوید

زبانی که آن خدا گویدعلی گوید علی گوید

گیاهی کز زمین رویدعلی گوید علی گوید

علی چون غیرحق برکس نمی پرداخت فکرش را

خدا خواهد که آرد بر زبان خلق ذکرش را

من ار از غم پریشانم علی گویم علی گویم

وگر ازشوق خندانم علی گویم علی گویم

اگر بر لب رسد جانم علی گویم علی گویم

به هر حالی که در مانم علی گویم علی گویم

اگر شادم ازاو شادم اگر مستم از او مستم

اگر روزی زپا افتم بگیرد دست او دستم

نه تنها ما علی گوئیم داور هم علی گوید

به هر جایی که در ماند پیمبر هم علی گوید

به عالم هم علی گفت وبه محشرهم علی گوید

به هنگام بلا زهرای اطهر هم علی گوید

قسم بر عهدموعودوقسم بر این خداعهدی

که در وقت شدائد نیز گوید یا علی مهدی

بنازم آن امامی راکه دین از مذهبش نازد

خدا از خلقتش نازد بشر از مکتبش نازد

حرم از مولدش نازد غدیر از موکبش نازد

دو عالم از علی نازد علی از  زینبش نازد

که چون زهراپی احیاءدین مردانه میکوشید

برسیل خروشان ستم چون بحر می جوشید

الهی در چنین روز از تو ایمان وشرف خواهم

شهامت بردباری سعی در راه هدف خواهم

بود عیدالله اکبرهدایا وتحف خواهم

برات کربلا هم کاظمین وهم نجف خواهم

به زهرائی که داغش بردازکف صبرمولا را

نصیبم کن که با عرفان ببوسم قبر مولا را

مرا از این که می گویند اهل انجمن احسن

چه حاصل گربه اشعارم نگویدبوالحسن احسن

دهم بر محسنش سوگند تا گوید به من احسن

که هم گوید حسین احسن که هم گوید حسن احسن

به زهرا وعلی یا رب که محبوبنداحمد را

مران از خود(مؤید) شاعر آل محمد را

/ 0 نظر / 10 بازدید